Chaldean Of Iraq


 
    . . . .            

 | 
 

 ە ە ۆە ە

   
˜ۆڕ: 1
: 29
: 29/01/2013

: ە ە ۆە ە     20, 2013 2:09 pm

ە ە ۆە ە

ە ە ە ە ەێەە ە ە ەە ێەە ێەە ە ێە ەێ ەێەە ە ێ ەە ەۆ ە ۆێ ە ەە ێ ە ۆە ەە ەێ ڕە ە ە ە ە ە ە ەێ ەە ێ ێ ۆڤ ەەەە Ǫە ێ ە ەە ە ۆڤ ە ە ە ۆە ە ێ ێ ەە ەǡ ǘ ...... ە ە ە ەەە ە ێ ە ێ ە ە ەەە ەە ەەەەە ەە. ە ە ەە ە ە ێە ە ەە ە ەە ە ە ۆە ەە ۆ ە ۆڤ ەʡ ۆە ەۆ ەە ە ێ ە ڵۆەە ێ ە ە ەێ ەە ەە ە ەە ە ڕێە ەە ەە ۆ ە ەێە ۆ ەەە (Earth quakes) ە ەۆ ە ۆێ ە ە ەێە ۆ ј ە ەەێ ێ ێ ە ەێە ۆ ە ە ێڕ ەە ە ەە ە ەەێ ۆ ە ەە:
1) :
ە ۆە ۆ ە ەێ ەۆ ڕ ەۆ ە ۆ ڕە ەǘ ە ەێە ۆ Ґ ێ ێ ەێ ۆ ەѪێ ۆ ە ǎەڵ ە ە ێ ێ ەەۆ ە (ەێ ێ ە ە ڵ ەە ۆ ۆە) ە ە ڵ ەێ ێ ە ە ە ڕەە ە ە ەە ەە (ۆ ) ێȡ ەە ە ێ ە ڕ ەێە ەэە ە ەە ǘێ ەێە ۆ ۆێ ە ە ە.
2) ە:
ە ڕ ە ەۆ ە ڕێە ە ۆڕ ۆ ە ەە ȍ ەەѐ ە ە ڕە ۆڤ ەە ەەەێ. ۆەە ەەڕێەە ۆ ەڵ ѐە (ە ەʡ ە ѐە ەۆ ە.....) ڕ ەە ەەە ەە ە ە ەە Ԙە ەە ە ۆۆێ ۆ ۆ ە ە ەێ ǘە ۆ ە ەێەە ە ەێە ۆ ەە ەە ەە ǘ ە ەێە ۆ ەەە ەǘ.
3) ǘ:
ێ ەەە ە ڕە ەێەە ەەە ە ǘ ەە ǘ ەێە ۆ ǘ ەە ەە ە ǘە ە ەە ەێ ەۆ ڕ ە ە ۆەѪێ ە ڕەە ۆ ە ە ێ ە (WC).
4) ەڵ:
ە ەۆ ەڵەە ەێ ەۆ ۆ ڕێە ۆۆێ ە ۆ ѐە ە ۆە ەە ە ۆە ەێ ەەە ە ە ѡ ە ەە ە ە ەە ە ۆј ۆ ەۆ ۆ ۆ.
ە ەە ە ە ە ەێѡ ۆ ەە ەڵ ەۆ ە ە ێ ڵە ەە ە ۆۆێ ەە ەە ێ ۆ ە ۆ ە ەێʡ ۆ ەە ە ەێ ە ە ەјەە ەۆ Ԙ ە ە ەێ ەە ە ەۆ ەە ەە ەەە ەەەј ێȡ ە ەەە ەјەە ە ە ێ ە ێ ەەە ە ەە ە ڕە ە ەϡ ە ێ ەێ ە ێەە ەێە ێ ەە ە ێەە ە ە ە ە ەە ەە ە ێە ە ۆ ێ ە ێەە ەڕ ەە ۆ ǁ ەە ەە ǘ ە ەە ە ە ە ەێەە ەэ ە ǘە ەэەە ۆ ەە ە ە ێ ە ەە ۆ ǎەڵ ە ەە ە ەەێەە ەێە ە ۆ ەە ەڵەە ێʡ ەێەە ڕەۆ ەۆ ەѪەە ڕەە ە ە ە ەە ҡ ێەѡ........ϡ ەێەە ڕەۆ ە ەۆ ە ۆǘ ە ە ە ۆ ە ǎەڵە ە ە ە ەۆەە ە ەێە ۆ ە ۆ ە ǎەڕ ەەەە ەێە ۆ ە ە ەڕێە ەە ەە ە ە ڤۆە ەە ە ە ەەێە ۆ ەۆ ێсەە ەە ە ەێѡ ە ۆ ە ە ەە ە ەێ ە ەە ەۆ ۆ ە ۆ ە ۆۆێ ە (ەە ) ە ەە ە ەە ۆ ە ە ەێێ ǐ ە ەێ ە ەەێە ۆ ەێѡ ە ەە ەێ ە ڕەە ەێ ە ە ەێە ۆ ە ۆ ەە ێە ە ە ە ە ە ێ ە ەە ەە ە ە Ӂ ەڕʡ ۆە ە ە ەێ ەۆە ەە ڵ ە ۆ ەە ەڕ ۆ ۆѪەڵ ەە ە ەە ەێە ۆ ۆ ەڕ ۆ ە ە ە ە ە ەەǡ ە ێە ە ە ە ەە ڕە ە Șێ ە ەە ۆێ ە ە ە ۆ ە ەѪێ ەە ۆۆێەە ە ێە ە ەە ە ۆ ۆۆێ ەەێێ ێ ە ڕێەە ێێʡ ە Ϙ ڕێە ەێە ۆ ەە ەڵ ەڵێ ۆ ەʡ ǘ ڕێ ۆ ەەј ە ێەە ە ەϘ ەѐ ڕە (Vegil cover) ە ەە ەێ ە ەەە ە ە ەێ ە ۆ ǘەە ە Ϙ ڕێە ۆ ەە.
ێە ە Șە ەێ ە ڕǐ ە ەە ە ە ە ەە͘ە ێە ە ە ە ە ە ۆە ێێ Ȫێ ۆ ەە ە ǘ Șەە ە ەە ە ێ ێ ǘەە ە ەە ە ەەە ەێ ە ێ ǘ Șەە ە ە ە ە ە ێە Șەەѡ ە ەە ە ەێ ە ڕەە ەۆەە ە ە ەە ەێ ǘ ە ڕێە ەۆ ێсەەە ە ەە ڵ ێە ەǪە ە Șە ە ە ەێەە ەڕەە ە ەە ێێ ەە ەە ەە ە ڕ ەǡ ە () ە ە ڕ ەێ (1) ۆ ە Ș. ە ێە ͘ە ە ѐە ەە ڕە ە Șە ە ێ ێێ ە ە ە ێ ە ە ە ێە ە ەە ەێێ ەێ ەە ە ەێ ە ە ۆەە ەێە ۆ ێ ە ە ێە ە ەە ڵ ڵȘەە ۆەە ەێەە ەڵە ەەڕ ە Șێ ǘ ڕێ ۆ ەە ە ەەە ێјە ە ەە ە ȍە ۆ ێ ێ Șێ ە ۆ ە ȁێ ەǘ ڕ Ȑ.

ڕ
ڕێ


    
 
ە ە ۆە ە
    
1 1
 
-
»  ڛڵ ڔ ڵڜ ڵڵ ڵ ۆ ڛڔ

:
Chaldean Of Iraq  ::  :  ::  -